jeudi 1 septembre 2011


Call for papers:

XXIX. Internationaler Hegel-Kongress Istanbul, 3. bis 6. Oktober 2012

„Hegel gegen Hegel“

http://www.hegel-gesellschaft.de/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire